DOKUMENTY

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych - wydanie z dnia 07.10.2010r. - plik do pobrania

Formularz Rekrutacyjny - wer. office 2010 - wydanie z dnia 03.03.2011r. - plik do pobrania

Formularz Rekrutacyjny - wer. office 2003 - wydanie z dnia 03.03.2011r. - plik do pobrania

Formularz Rekrutacyjny - wydanie z dnia 03.03.2011r. - tylko do odczytu

Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych wydanie z dnia 03.03.2010r. - plik do pobrania

Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych wydanie z dnia 03.03.2010r. - tylko do odczytu

Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych wydanie z dnia 21.09.2010r. - tylko do odczytu

Karta wywiadu - wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do pobrania

Karta wywiadu - wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do odczytu

Oświadczenie o nie pozostaniu w stosunku pracy wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do pobrania

Oświadczenie o nie pozostaniu w stosunku pracy wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do odczytu

Oświadczenie o nie prowadzeniu dzialalności gospodarczej wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do pobrania

Oświadczenie o nie prowadzeniu dzialalności gospodarczej wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do odczytu

Oświadczenie o niekaralności wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do pobrania

Oświadczenie o niekaralności wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do odczytu

Oświadczenie o pomocy de minimis wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do pobrania

Oświadczenie o pomocy de minimis wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do odczytu

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do pobrania

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do odczytu

REGULAMINY

Regulamin KOW wydanie z dnia 21.09.2010r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczosci wydanie z dnia 10.11.2011r.

Regulamin rekrutacji uczestników wydanie z dnia 11.04.2011r.

WSPARCIE FINANSOWE

Biznes Plan - wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Biznes Plan - wydanie z dnia 21.09.2010r. - tylko do odczytu

Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przediębiorczości wydanie z dnia 17.09.2010r. - tylko do odczytu

Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przediębiorczości wydanie z dnia 17.09.2010r. - plik do pobrania

Karta oceny merytorycznej wniosku Beneficjenta Pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego - wydanie z dnia 21.09.2010r.- plik do pobrania

Karta oceny merytorycznej wniosku Beneficjenta Pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego - wydanie z dnia 21.09.2010r.- tylko do odczytu

Karta oceny formalnej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wydanie z dnia 03.03.2011r. - plik do pobrania

Karta oceny formalnej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wydanie z dnia 03.03.2011r. - tylko do odczytu

Wniosek o przyznanie środkow finansowch na rozwoj przedsiebiorczości - wydanie z dnia 13.06.2011r. - plik do pobrania

Wniosek o przyznanie środkow finansowch na rozwoj przedsiebiorczości - wydanie z dnia 13.06.2011r. - tylko do odczytu

Wzór - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego wydanie z dnia 10.11.2011r. - plik do porania

Oświadczenie o pomocy de minimis wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do pobrania

Oświadczenie o pomocy de minimis wydanie z dnia 10.05.2011r. - plik do odczytu

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis - wydanie z dnia 06.12.2010 r. - plik do porania

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT wydanie z dnia 06.12.2010 r. plik do porania

Formularz informacji o uzyskanej pomocy publicznej wydanie z dnia 06.12.2010 r. - plik do porania

Instrukcja do formularza informacji o uzyskanej pomocy publicznej plik do porania

Wzór 1 deklaracja wekslowa dla Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy pozostających w związku małżeńskim z ustawową wspólnotą majątkową. plik do porania

Wzór 1 deklaracja wekslowa dla Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy nie pozostających w związku małżeńskim lub pozostających w związku małżeńskim nie objętym ustawową wspólnotą majątkową. plik do porania

Wzór 2 deklaracja wekslowa dla Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy pozostających w związku małżeńskim z ustawową wspólnotą majątkową. plik do porania

Wzór 2 eklaracja wekslowa dla Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy nie pozostających w związku małżeńskim lub pozostających w związku małżeńskim nie objętym ustawową wspólnotą majątkową. plik do porania

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka/małżonkę osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu - wydanie z dnia 29.03.2011 r. plik do porania

Umowa poręczenia - wydanie z dnia 29.03.2011 r. plik do porania

Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach - wydanie z dnia 29.03.2011 r.plik do porania

Wytyczne do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. plik do porania

Zobowiązanie Beneficjenta/Beneficjentki Pomocy (dotyczy osób składających zabezpieczenie Umowy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika). plik do porania

Informacja o formach zabezpieczeń do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (z dnia 06.04.2011 r.).plik do porania

WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE

wzór - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych - wydanie z dnia 19.04.2011r. - plik do pobrania

wzór - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych - wydanie z dnia 19.04.2011r. - tylko do odczytu

ARCHIWUM DOKUMENTÓW
Deklaracja wekslowa dla Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy pozostających w związku małżeńskim z ustawową wspólnotą majątkową. plik do porania

Deklaracja wekslowa dla Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy nie pozostających w związku małżeńskim lub pozostających w związku małżeńskim nie objętym ustawową wspólnotą majątkową. plik do porania

Wzór - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego wydanie z dnia 09.03.2011r. - plik do porania

Wzór - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego wydanie z dnia 09.03.2011r. - tylko do odczytu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczosci wydanie z dnia 11.04.2011r.

Wniosek o przyznanie środkow finansowch na rozwoj przedsiebiorczości - wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Wniosek o przyznanie środkow finansowch na rozwoj przedsiebiorczości - wydanie z dnia 21.09.2010r. - tylko do odczytu

wzór - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych - wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

wzór - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych - wydanie z dnia 21.09.2010r. - tylko do odczytu

Formularz Rekrutacyjny - wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Formularz Rekrutacyjny - wydanie z dnia 21.09.2010r. - tylko do odczytu

Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych wydanie z dnia 21.09.2010r. - tylko do odczytu

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Karta wywiadu - wydanie z dnia 20.09.2010r. - plik do pobrania

Oświadczenie o nie pozostaniu w stosunku pracy wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Oświadczenie o nie prowadzeniu dzialalności gospodarczej wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Oświadczenie o niekaralności wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Oświadczenie o pomocy de minimis wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczosci wydanie z dnia 21.09.2010r.

Regulamin rekrutacji uczestników wydanie z dnia 21.09.2010r.

Wzór - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do porania

Wzór - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego wydanie z dnia 21.09.2010r. - tylko do odczytu

Karta oceny formalnej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wydanie z dnia 21.09.2010r. - plik do pobrania

Karta oceny formalnej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wydanie z dnia 21.09.2010r. - tylko do odczytu

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 roku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 06 maja 2008 roku