O Projekcie

Projekt "Od pomysłu do sukcesu" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie pomiędzy Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie z dnia 06.08.2010 r.

Okres realizacji projektu:
01.09.2010 r. - 30.04.2012 r.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu odbywać się będą w Biurze Projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. Lubelskiej 2e/II p.

Celem ogólnym projektu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubelskim prowadzące do utworzenia w okresie od września 2010r. do końca realizacji projektu tj. 30.04.2012r. minimum 50 nowych przedsiębiorstw poprzez zapewnienie nowo powstałym mikro przedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych form wsparcia. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • udzielenie 75 osobom wsparcia doradczo-szkoleniowego (indywidualnego i grupowego) umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia i założenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie 50 osobom środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40.000 PLN.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych i zameldowanych na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • bezrobotne,
  • nieaktywne zawodowo (osoby pozostające bez zatrudnienia, których jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotnych),
  • zatrudnione.

Preferowane grupy wsparcia stanowią:

  • kobiety,
  • osoby do 24 roku życia,
  • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich,
  • osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w dwóch naborach:
I nabór- październik/listopad 2010 r.
II nabór – maj/czerwiec 2011r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE