AKTUALNOŚCI
Strona 1

26.04.2012r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy uczestniczących/e w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" informujemy, iż zgodnie z §7 ust. 6 i 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Od pomysłu do sukcesu” zobowiązani są Państwo do złożenia do Fundacji PCP, w terminie 30 dni po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, następujących dokumentów poświadczających prowadzenie działalności przez okres 12 miesięcy:

a) aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 1 dzień po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

b) aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, wystawione nie wcześniej niż 1 dzień po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Strona 2

19.01.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy uczestniczących/e w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" w ramach II naboru informujemy, iż w zakładce "Dokumenty" ("Rozliczenie wsparcia finansowego") udostępnione zostały wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia otrzymanej jednorazowej dotacji inwestycyjnej, tj.:

 • Instrukcja rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego - wydanie z dnia 19.01.2012 r.
 • Wniosek o płatność do rozliczenia wsparcia finansowego - wydanie z dnia 19.01.2012 r.
 • Szczegółowe zestawienie maszyn/urządzeń/towarów/usług, których zakup został dokonany z przyznanych środków finansowych - wydanie z dnia 10.11.2011 r.
 • Oświadczenie Beneficjenta/Beneficjentki Pomocy o dokonaniu zakupów towarów i/lub usług zgodnie z biznesplanem
 • Wzory opisów dokumentów potwierdzających poniesienie przez Beneficjenta/Beneficjentkę Pomocy wydatku kwalifikowalnego
 • Wzór nr I - wydanie z dnia 11.05.2011 r.
 • Wzór nr II - wydanie z dnia 11.05.2011 r.

Przypominamy, iż Beneficjent/Beneficjentka Pomocy jest zobowiązany/a złożyć wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Projektu w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia wydatkowania środków finansowych, określonego w § 3 ust. 3 pkt 2 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Prosimy również o dokładne zapoznanie się z zasadami prawidłowego oznaczania i informowania o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W tym celu w zakładce "Dokumenty" ("Rozliczenie wsparcia finansowego") zamieszczona została Informacja dotycząca promocji projektu oraz wzory oznaczania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzonego ze środków unijnych remontu.


14.12.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy uczestniczących/e w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" informujemy, iż od dnia 13.12.2011 r., obowiązują w projekcie nowe wersje następujących dokumentów:

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – wydanie z dnia 10.11.2011r.
 • Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego – wydanie z dnia 10.11.2011r.
 • Deklaracja wekslowa dla Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy pozostających w związku małżeńskim z ustawową wspólnotą majątkową – wzór nr I i II,
 • Deklaracja wekslowa dla Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy nie pozostających w związku małżeńskim lub pozostających w związku małżeńskim nie objętym ustawową wspólnotą majątkową – wzór nr I i II

Nowy wzór Umowy oraz Deklaracji wekslowej dotyczy Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy, z którymi Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego zostanie podpisana w ramach II naboru.


Strona 3

06.11.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy ubiegające się o środki finansowe w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu", którzy złożyli wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do Biura Projektu w terminie 10-21.10.2011 r., informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) zatwierdził decyzję Komisji Oceny Wniosków. W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków w dniach 14-16.11.2011 r., sporządzona została lista podstawowa wniosków wyłonionych do dofinansowania, oraz lista rezerwowa wniosków wyłonionych do dofinansowania.
Wnioski umieszczone na liście rezerwowej będą dofinansowywane do wyczerpania kwoty przeznaczonej na przyznanie wsparcia finansowego.


05.12.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy informujemy, iż w związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego etapu w projekcie w zakładce „Dokumenty” („Wsparcie finansowe”) znajduje się Informacja o formach zabezpieczeń do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (z dnia 06.04.2011 r.).
Ponadto, w w/w zakładce zamieszczone zostały wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, tj.:

Jeżeli formę zabezpieczenia Umowy stanowić będzie Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, w jego treści powinny zostać zamieszczone dodatkowe zapisy (Wytyczne do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika). W przypadku ich braku Beneficjent/Beneficjentka Pomocy zobligowany jest do złożenia stosownego zobowiązania (Zobowiązanie Beneficjenta/Beneficjentki Pomocy).


04.11.2011r.
Beneficjentów Pomocy biorących udział w projekcie „Od pomysłu do sukcesu” informujemy, iż zakończyła się ocena formalna wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które zostały złożone do biura projektu w terminie 10-14.10.2011 r. oraz 17-21.10.2011 r. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej rekomendowano 44 wnioski poprawne pod względem formalnym.
Lista wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości rekomendowanych do oceny merytorycznej.


Strona 4

03.11.2011r.
W związku z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) dotyczącymi skrócenia zaplanowanego wcześniej terminu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, informujemy, iż zaplanowane w dniach 7-18 listopada 2011 roku posiedzenie Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2011 roku. Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków będzie odbywać się w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” w Puławach, przy ul. Lubelskiej 2e/IIp. od godz. 9:00.


28.10.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy biorących/biorące udział w projekcie „Od pomysłu do sukcesu” ubiegających/ubiegające się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, którzy/które złożyli/złożyły wnioski o przyznanie środków finansowych do biura projektu w terminie 10-14.10.2011 r. oraz 17-21.10.2011 r. informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach 07-18.11.2011r., w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach.


26.09.2011r.
Informujemy Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy wyłonionych/e w ramach II naboru w projekcie „Od pomysłu do sukcesu”, iż ustalono termin przyjmowania „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Grupa 3/II/2011 odbywająca szkolenie podstawowe z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w dniach 19-23.09.2011 r. – termin przyjmowania wniosków 10- 14.10.2011 r.

Grupa 4/II/2011 odbywająca szkolenie podstawowe z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w dniach 26-30.09.2011 r. – termin przyjmowania wniosków 17-21.10.2011 r.

„Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”, będą przyjmowane w godzinach od 8.00 do 16.00 w biurze projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. Lubelskiej 2e/IIp, Więcej informacji na ten temat można uzyskać w biurze projektu „Od pomysłu do sukcesu”.


25.08.2011r.
Informujemy, iż w dniu 25 sierpnia b.r. zakończył się proces rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu” w ramach II naboru. Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych i osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Uwaga!!!
Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie w dniach 05-09.09.2011 r. będą mogły odebrać kopie Kart oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych . Po odbiór Kart prosimy zgłaszać się w siedzibie Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga informacja dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż w dniach 19-23 i 26-30 września 2011 r. odbędą się szkolenia podstawowe z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób zakwalifikowanych do projektu II naborze. Szkolenia będą zorganizowane w dwóch grupach. W pierwszym terminie (19-23 września 2011 r.) w szkoleniu weźmie udział pierwsze 23 osób według kolejności znajdującej się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W drugim terminie (26-30 września 2011 r.) na szkolenie zapraszamy kolejne 22 osoby z listy. Szkolenia odbędą się w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w godzinach od 8.30 do 16.00.


Strona 5

12.08.2011r.
Informujemy, iż ze względu na dużą ilość Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłynęły do Biura Projektu w ramach II naboru, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu trwającej od dnia 25.07.2011 r. oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych do dnia 25.08.2011 r. (czwartek).
Posiedzenie Komisji odbywa się w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” w Puławach, przy ul. Lubelskiej 2e/II p. w godzinach 8.00-16.00.


19.07.2011r.
Informujemy, iż w terminie 25.07.2011 r. – 12.08.2011 r. w Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" w Puławach odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu dokonania oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych złożonych do projektu w II naborze, które spełniły wymogi formalne. W wyniku oceny merytorycznej zostanie wyłoniona grupa 45 osób, które wezmą udział w projekcie "Od Pomysłu do Sukcesu”.


17.06.2011r.
Informujemy, iż w dniu 17.06.2011 r. zakończył się etap oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych, które wpłynęły do Biura Projektu w ramach II naboru. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej sporządzone zostały listy Formularzy Rekrutacyjnych rekomendowanych i nierekomendowanych do oceny merytorycznej.

Zakodowana lista Formularzy Rekrutacyjnych rekomendowanych do oceny merytorycznej w projekcie „Od pomysłu do sukcesu”, realizowanym w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 PO KL 2007-2013.

Zakodowana lista Formularzy Rekrutacyjnych nierekomendowanych do oceny merytorycznej w projekcie „Od pomysłu do sukcesu”, realizowanym w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 PO KL 2007-2013.

Przypominamy, iż zgodnie z §6 pkt II ppkt 8 Regulaminu rekrutacji uczestniczek/ów projektu „Od pomysłu do sukcesu” „z osobami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa mająca na celu uzupełnienie informacji zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym (wywiad)”. W celu ustalenia terminu rozmowy prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Puławach, ul. Lubelska 2 e/II p. w godz. 8.00-16.00 (tel. 81 470 09 33).

Jednocześnie informujemy, iż osoby, których dokumenty rekrutacyjne nie zostały zarekomendowane do oceny merytorycznej zostaną pisemnie poinformowane o przyczynach odrzucenia ich dokumentów na etapie oceny formalnej.


10.06.2011r.
Informujemy, iż ze względu na dużą ilość Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłynęły do Biura Projektu w ramach II naboru (330 egz.), trwające posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokona oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych zostaje przedłużone do dnia 17.06.2011 r. (piątek).

Strona 6

09.06.2011r.
Informujemy, iż w dniu 21.06.2011 r. (wtorek) odbędzie się szkolenie specjalistyczne z zakresu przygotowania wniosków o płatność dla Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy z drugiej grupy szkoleniowej (grupa nr 2/I/2011), którzy/re aplikowali/ły o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w terminie 7-11.02.2011 r. i z którymi zawarte zostały Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Szkolenie odbędzie się w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” w Puławach, przy ul. Lubelskiej 2e/II p., w godzinach od 8.30 do 12.45.


01.06.2011r.
Informujemy, iż w dniach od 06.06.2011 r. do 10.06.2011 r. (poniedziałek - piątek) odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych, złożonych do Biura Projektu w ramach II naboru. Posiedzenie Komisji odbędzie się w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” w Puławach, przy ul. Lubelskiej 2e/II p. (godz. 8.00 - 16.00). Ocenie formalnej będą podlegać dokumenty złożone w terminie od 26.05.2011 r. do 30.05.2011 r.


26.05.2011r.
UWAGA!!! ZAWIESZENIE II NABORU DO PROJEKTU "OD POMYSŁU DO SUKCESU"
Powołując się na zapis § 6 pkt II ppkt 2b Regulaminu rekrutacji uczestniczek/ów projektu "Od pomysłu do sukcesu" informujemy, iż w dniu 26.05.2011 r. (czwartek) liczba Formularzy Rekrutacyjnych złożonych do Biura Projektu w związku z trwającym II naborem przekroczyła 60. W związku z powyższym informujemy, iż ostatnim dniem składania Dokumentów Rekrutacyjnych do projektu "Od pomysłu do sukcesu" jest poniedziałek 30.05.2011 r. (godz. 8.00 - 16.00). Dokumenty rekrutacyjne złożone po 30.05.2011 r. nie będą rozpatrywane.


26.05.2011r.
Informujemy, iż w zakładce "Dokumenty" ("Rozliczenie wsparcia finansowego") udostępnione zostały wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia otrzymanej jednorazowej dotacji inwestycyjnej, tj.:

Przypominamy, iż Beneficjent/Beneficjentka Pomocy jest zobowiązany/a złożyć wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Projektu w terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia wydatkowania środków finansowych, określonego w § 3 ust. 3 pkt 2 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Prosimy również o dokładne zapoznanie się z zasadami prawidłowego oznaczania i informowania o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W tym celu w zakładce "Dokumenty" ("Rozliczenie wsparcia finansowego") zamieszczona została Informacja dotycząca promocji projektu oraz wzory oznaczania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzonego ze środków unijnych remontu.

Strona 7

23.05.2011r.
Informujemy, iż w dniu 31.05.2011 r. (wtorek) odbędzie się szkolenie specjalistyczne z zakresu przygotowania wniosków o płatność dla Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy z pierwszej grupy szkoleniowej (grupa nr 1/I/2010), którzy/re aplikowali/ły o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w terminie 17-21.01.2011 r. i z którymi zawarte zostały Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Szkolenie odbędzie się w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” w Puławach, przy ul. Lubelskiej 2e/II p., w godzinach od 8.30 do 12.45.


11.05.2011r.
RUSZA II NABÓR DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU”
Informujemy, iż rozpoczyna się II nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Od pomysłu do sukcesu”. Zgłoszenia osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej będą przyjmowane w Biurze Projektu w Puławach, przy ul. Lubelskiej 2e/II p. w dniach od 26.05.2011 r. do 07.06.2011 r., w godzinach od 8.00 do 16.00.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 11 maja 2011 r. obowiązują w projekcie nowe wersje następujących dokumentów:

 1. Regulamin rekrutacji uczestniczek/ów - wydanie z dnia 11.04.2011 r.
 2. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wydanie z dnia 11.04.2011 r.
 3. Formularz Rekrutacyjny - wydanie z dnia 03.03.2011 r.
 4. Oświadczenie o pomocy de minimis - wydanie z dnia 10.05.2011 r.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - wydanie z dnia 10.05.2011 r.
 6. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej - wydanie z dnia 10.05.2011 r.
 7. Oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pracy z Beneficjentem, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i instytucjami wobec niego nadrzędnymi - wydanie z dnia 10.05.2011 r.
 8. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych - wydanie z dnia 03.03.2011 r.
 9. Karta wywiadu - wydanie z dnia 10.05.2011 r.
 10. Zaświadczenie o zatrudnieniu - wydanie z dnia 10.05.2011 r.
 11. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego - wydanie z dnia 09.03.2011 r.
 12. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wydanie z dnia 03.03.2011 r.

Wszystkie w/w dokumenty są dostępne w zakładce DOKUMENTY.

Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z aktualną dokumentacją, w tym zwłaszcza Regulaminem rekrutacji uczestniczek/ów projektu, który szczegółowo określa dokumenty, jakie należy złożyć oraz sposób ich wypełnienia i dostarczenia. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych przygotowanych na innych wzorach niż wyżej wymienione spowoduje odrzucenie dokumentacji pod względem formalnym!
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Strona 8

27.04.2011 r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy informujemy, iż w związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego etapu w projekcie w zakładce „Dokumenty” („Wsparcie finansowe”) została udostępniona Informacja o formach zabezpieczeń do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (z dnia 06.04.2011 r.).
Ponadto, w w/w zakładce zamieszczone zostały wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, tj.:

Jeżeli formę zabezpieczenia Umowy stanowić będzie Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, w jego treści powinny zostać zamieszczone dodatkowe zapisy (Wytyczne do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika). W przypadku ich braku Beneficjent/Beneficjentka Pomocy zobligowany jest do złożenia stosownego zobowiązania (Zobowiązanie Beneficjenta/Beneficjentki Pomocy).


04.04.2011r.
UWAGA!!!
OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE „OD POMYSŁU DO SUKCESU”

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem na dzień dzisiejszy akceptacji dokumentów rekrutacyjnych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), na chwilę obecną nie został ustalony termin II naboru do projektu. Zostanie on podany na stronie internetowej projektu niezwłocznie po zatwierdzeniu w/w dokumentów przez IW/IP2.


31.03.2011r.
Informujemy, iż w dniu 11.04.2011 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Ocenie podlegać będą wnioski złożone przez Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy w terminie 7-11.02.2011 r., które na posiedzeniu Komisji w dniach 14-15.03.2011 r. skierowano do uzupełnienia. Posiedzenie Komisji rozpocznie się o godzinie 13.30 w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” w Puławach, przy ul. Lubelskiej 2e/II p.
Ostateczne zamknięcie listy Beneficjentów/Beneficjentek Pomocy kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania nastąpi po rozpatrzeniuwszystkich wniosków oraz akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Strona 9

18.03.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy ubiegające się o środki finansowe w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu”, którzy złożyli wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do Biura Projektu w terminie 07-11.02.2011r. informujemy, iż w wyniku prac Komisji Oceny Wniosków w dniach 14-15.03.2011r. sporządzona została wstępna lista wniosków kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego.
Ostateczne zamknięcie listy uczestników/uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wniosków skierowanych do uzupełnień i zaakceptowaniu listy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Wstępna lista wniosków złożonych w dniach 07-11.02.2011r. kwalifikujących się do dofinansowania


04.03.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy biorących/biorące udział w projekcie „Od pomysłu do sukcesu” ubiegających/ubiegające się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, którzy/które złożyli/złożyły wnioski o przyznanie środków finansowych do biura projektu w terminie 07.02.2011r. – 11.02.2011r. informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie sięw dniach 14-15.03.2011r. w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach.

W dniu 14.03.2011r. odbędzie się powtórna ocena wniosków, które na posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków w dniu 21-22.02.2011r. zostały skierowane do uzupełnień oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie biznes planu.


04.03.2011r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Od pomysłu do sukcesu” informujemy, iż termin II naboru nie został jeszcze ustalony. Będzie on podany na stronie projektu na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu.


02.03.2011r.
Beneficjentów Pomocy biorących udział w projekcie „Od pomysłu do sukcesu” informujemy, iż zakończyła się ocena formalna wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które zostały złożone do biura projektu w terminie 07.02.2011r. – 11.02.2011r. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej rekomendowano 14 wniosków poprawnych pod względem formalnym. Jednocześnie informujemy, iż termin posiedzenia Komisji Oceny Wniosków będzie podany na stronie internetowej projektu.
Lista wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości rekomendowanych do oceny merytorycznej.


11.02.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy biorących/biorące udział w projekcie „Od pomysłu do sukcesu” ubiegających/ubiegające się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, którzy/które złożyli/złożyły wnioski o przyznanie środków finansowych do biura projektu w terminie 17.01.2011r. – 21.01.2011r. informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach 21-22.02.2011r. w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach.

Strona 10

10.02.2011r.
Beneficjentów Pomocy biorących udział w projekcie „Od pomysłu do sukcesu” informujemy, iż zakończyła się ocena formalna wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które zostały złożone do biura projektu w terminie 17.01.2011r. – 21.01.2011r. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej rekomendowano 14 wniosków poprawnych pod względem formalnym. Jednocześnie informujemy, iż termin posiedzenia Komisji Oceny Wniosków będzie podany na stronie internetowej projektu.
Lista wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości rekomendowanych do oceny merytorycznej.


31.01.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy z 2 grupy szkoleniowej wyłonionych/e w ramach I naboru w projekcie „Od pomysłu do sukcesu” informujemy, iż w terminie od 07.02.2011r. do 11.02.2011r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w biurze projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. Lubelskiej 2e/IIp, przyjmowane będą „Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w biurze projektu „Od pomysłu do sukcesu”.


10.01.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy z 1 grupy szkoleniowej wyłonionych/e w ramach I naboru w projekcie „Od pomysłu do sukcesu” informujemy, iż w terminie od 17.01.2011r. do 21.01.2011r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w biurze projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. Lubelskiej 2e/IIp, przyjmowane będą „Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w biurze projektu „Od pomysłu do sukcesu”.


29.12.2010 r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy projektu „Od Pomysłu do Sukcesu” informujemy, iż zostały udostępnione wzory dokumentów, będących obligatoryjnymi załącznikami do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, tj.:
1. Oświadczenie o pomocy de minimis - wydanie z dnia 21.09.2010 r.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis - wydanie z dnia 06.12.2010 r.
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - wydanie z dnia 06.12.2010 r.
4. Formularz informacji o uzyskanej pomocy publicznej - wydanie z dnia 06.12.2010 r.
Jednocześnie informujemy, iż przed przystąpieniem do wypełniania Formularza informacji o uzyskanej pomocy publicznej należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania tabeli w Części D Formularza.
Wzory w/w dokumentów oraz Instrukcja do Formularza informacji o uzyskanej pomocy publicznej są dostępne w zakładce „Dokumenty” („Wsparcie finansowe”).

25.02.2011r.
Beneficjentów/Beneficjentki Pomocy ubiegające się o środki finansowe w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu”, którzy złożyli wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do Biura Projektu w terminie 17-21.01.2011r. informujemy, iż w wyniku prac Komisji Oceny Wniosków w dniach 21-22.02.2011r. sporządzona została wstępna lista wniosków kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego.
Ostateczne zamknięcie listy uczestników/uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków (w tym wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu) i zaakceptowaniu listy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Wstępna lista wniosków złożonych w dniach 17-21.01.2011r. kwalifikujących się do dofinansowania

Strona 11

03.12.2010 r.
Informujemy, iż w dniach 13-15 i 20-21 grudnia 2010 r. oraz 10-14 stycznia 2011 r. odbędą się szkolenia podstawowe z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób zakwalifikowanych do projektu w I naborze. Szkolenia będą zorganizowane w dwóch 15-os. grupach. W pierwszym terminie (13-15 i 20-21 grudnia 2010 r.) w szkoleniu weźmie udział pierwsze 15 osób według kolejności znajdującej się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W drugim terminie (10-14 stycznia 2011 r.) na szkolenie zapraszamy kolejne 15 osób z listy.
Szkolenia odbędą się w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w godzinach od 8.30 do 16.00.
Osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w I naborze i nie zostały zakwalifikowane do projektu informujemy, iż mają możliwość ponownego składania dokumentów rekrutacyjnych w II naborze (§8 punkt 5 Regulaminu rekrutacji uczestniczek/ów projektu „Od Pomysłu do Sukcesu”).
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §8 punkt 2 w/w Regulaminu osoby nie zakwalifikowane do udziału w projekcie będą poinformowane pisemnie o przyczynach odrzucenia dokumentów rekrutacyjnych.


02.12.2010 r.
Informujemy, iż w dniu 30 listopada b.r. zakończył się proces rekrutacji do projektu „Od Pomysłu do Sukcesu” w ramach I naboru. Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.


29.11.2010 r.
Osoby uczestniczące w projekcie „Od Pomysłu do Sukcesu” informujemy, iż trwające posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu dokonania oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach I naboru zostało przedłużone do dnia 30.11.2010 r.


19.11.2010 r.
Informujemy, iż w terminie 22.11.2010 r. - 29.11.2010 r. w Fundacji "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" w Puławach odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu dokonania oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych złożonych do projektu w I naborze, które spełniły wymogi formalne.
W wyniku oceny merytorycznej zostanie wyłoniona grupa 30 osób, które wezmą udział w projekcie "Od Pomysłu do Sukcesu”.


05.11.2010 r.
UWAGA!!!
Informujemy, iż w dniu 8 listopada b.r. rozpoczną się wywiady z osobami, których dokumenty rekrutacyjne spełniły wymogi formalne. Osoby te prosimy o kontakt z Biurem Projektu w celu ustalenia terminu wywiadu.
Natomiast osoby, których dokumenty rekrutacyjne nie przeszły pozytywnie oceny formalnej zostaną pisemnie poinformowane o przyczynach odrzucenia. Zgodnie z treścią § 8 punkt 5 Regulaminu rekrutacji uczestniczek/ów projektu „Od Pomysłu do Sukcesu” osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w I naborze i nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie mają możliwość ponownego składania dokumentów rekrutacyjnych w II naborze.

Strona 12

05.11.2010 r.
Informujemy, iż w dniu 4 listopada b.r. zakończył się proces oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych (tj. Formularzy Rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami), które wpłynęły do Biura Projektu „Od Pomysłu do Sukcesu” w terminie 25-28.10.2010 r.
W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej sporządzone zostały listy Formularzy Rekrutacyjnych rekomendowanych i nie rekomendowanych do oceny merytorycznej.
Zakodowana lista Formularzy Rekrutacyjnych rekomendowanych do oceny merytorycznej w projekcie „Od Pomysłu do Sukcesu”, realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia PO KL 2007-2013.
Zakodowana lista Formularzy Rekrutacyjnych nie rekomendowanych do oceny merytorycznej w projekcie „Od Pomysłu do Sukcesu”, realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia PO KL 2007-2013.


29.10.2010 r.
W związku z zakończonym w dniu 28.10.2010 r. pierwszym naborem zgłoszeń do udziału w projekcie informujemy, iż w terminie 02.11.2010 r. - 04.11.2010 r. w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, przy ul. Lubelskiej 2e II p. w Puławach odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu dokonania oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych (Formularzy Rekrutacyjnych wraz z załącznikami).


26.10.2010 r.
Uwaga !!!
Zgodnie z zapisami § 6 II punkt 2b Regulaminu rekrutacji uczestniczek/ów projektu "Od pomysłu do sukcesu" informujemy, iż w dniu 26.10.2010 r. liczba Formularzy Rekrutacyjnych, złożonych do Biura projektu w związku z trwającym I naborem przekroczyła 60. W związku z tym informujemy, iż ostatnim dniem składania Formularzy rekrutacyjnych do projektu "Od pomysłu do sukcesu" jest czwartek 28.10.2010 r. Dzień ten będzie jednocześnie dniem zawieszenia naboru Dokumentów rekrutacyjnych (Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami). Dokumentu rekrutacyjne złożone po 28.10.2010r. nie będą rozpatrywane.


22.10.2010 r.
Uwaga !!!
Informacja dla osób bezrobotnych ubiegających się o udział w projekcie "Od pomysłu do sukcesu".

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących możliwości ubiegania się o udział w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" przez osoby bezrobotne informujemy, że o udział w projekcie mogą ubiegać się zarówno osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jak i osoby bezrobotne zarejestrowane w miejskich urzędach pracy na terenie województwa lubelskiego.


11.10.2010 r.
RUSZA I NABÓR DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU”

Informujemy, iż w dniach od 25.10.2010 r. do 05.11.2010 r. w Biurze Projektu, przy ul. Lubelskiej 2e/II p. w Puławach będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w projekcie „Od pomysłu do sukcesu”.
Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Przed ich wypełnieniem prosimy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, Kartą oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych i Kartą oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce „DOKUMENTY”.
Zapraszamy do udziału w projekcie!