BIZNES NA OBCASACH

Odwiedziło nas Licznik

"BIZNES NA OBCASACH" realizowany jest przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, na podstawie Umowy nr POKL.06.02.00-06-024/09-00 zawartej pomiędzy: Samorządem Województwa Lubelskiego - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, a Fundacją Puławskie Centrum Przedsiębiorczości w okresie 01.01.2010r. do 31.12.2011r

Projekt zakłada wzmocnienie aktywności zawodowej kobiet, które są ważnymi partnerami rozwoju ekonomicznego Lubelszczyzny, a których ogromna rzesza pozostaje na marginesie głównego nurtu życia społecznego. Kobiety częściej doświadczają trudności związanych z wejściem lub powrotem na rynek pracy, w szczególności po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, która często dezaktualizuje ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Kobiety napotykają również trudności w momencie próby promowania własnych umiejętności, czy awansu na wyższe stanowiska. Jednym z rozwiązań takiego stanu rzeczy jest zakładanie własnej działalności gospodarczej, którą kobiety postrzegają jako możliwość zdobycia niezależności i autonomii.
Głównym celem naszego projektu jest promocja przedsiębiorczości oraz wsparcie rozwiązań służących tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Podczas rekrutacji w dwóch naborach zostanie wyłonione 40 kobiet mających motywację i odpowiednie predyspozycje do prowadzenia własnego biznesu. Zakładamy, że osoby zrekrutowane do udziału w projekcie, dzięki bezpłatnym blokom szkoleniowo-doradczym, zdobędą kwalifikacje w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej i skutecznego aplikowania o środki finansowe. W ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego zapewniamy min. 41 godz. szkolenia w grupach 20 osobowych oraz 3 godz. indywidualnego doradztwa dla każdej z osób. Zaplanowano również specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla wszystkich, którzy zarejestrują działalność gospodarczą. Wsparcie to przewiduje min. 10 godz. szkolenia w grupach 10 osobowych oraz 4 godz. indywidualnego doradztwa dla każdej z osób. Zakładamy, że 35 osób otrzyma środki finansowe na rozwój działalności - maksymalnie do 40000 zł. Projekt zakłada także pomoc w utrzymaniu płynności finansowej nowo-powstałym firmom poprzez udzielenie wsparcia pomostowego w wys. 1.276 zł. miesięcznie 30 osób otrzyma podstawowe wsparcie pomostowe (przez pierwsze 6 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności), a dla 14 osób przewidziane jest przedłużone wsparcie pomostowe (przez kolejnych 6 miesięcy).

Do udziału w projekcie zapraszamy Panie:

- bezrobotne
- zatrudnione
- nieaktywne zawodowo
- mieszkające na terenie województwa lubelskiego
- nie prowadzące działalności gospodarczej
w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w dwóch naborach:
I nabór - 08.02.2010r. do 22.02.2010r.
II nabór - przewidywany termin lipiec/sierpień 2010r.

ZAPRASZAMY!!!