Poniżej zamieszczamy Korektę Ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym w projekcie  „Związek  z biznesem”  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym po korekcie

Uwaga Osoby zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym!!!

Jeżeli  zmianie uległ Państwa status na rynku pracy lub zaszły inne okoliczności mające wpływ na Państwa udział w projekcie prosimy o poinformowanie o tych sytuacjach personel projektu.

Kandydatów do projektu „Związek  z biznesem”  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się  ostateczne  listy rankingowe formularzy  rekrutacyjnych złożonych w ramach IV naboru rekrutacji:

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Ostateczna lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Ostateczna lista Formularzy nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie- ocena formalna

Ostateczna lista Formularzy odrzuconych na etapie procedury odwoławczej

Uwaga Osoby zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym!!!

Jeżeli  zmianie uległ Państwa status na rynku pracy lub zaszły inne okoliczności mające wpływ na Państwa udział w projekcie prosimy o poinformowanie o tych sytuacjach personel projektu.

 

Uczestników projektu „Związek z biznesem” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się wstępne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach III naboru:

Wstępna podstawowa zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Wstępna rezerwowa zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Wstępna zakodowana lista wniosków o udzielenia wsparcia finansowego nie spełniających kryteriów oceny merytorycznej.

Zakodowana lista wniosków osób, które złożyły rezygnację na etapie oceny merytorycznej.