W projekcie będzie można otrzymać m.in. dotację na rozpoczynanie działalności gospodarczej. Nabór będzie trwał do 19.03.2021 r. Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania znajduje się tutaj.

Zgodnie z założeniami projektu i ze względu na fakt, ze jest to już ostatni nabór  preferowany udział  w tym naborze mają osoby pracujące (spełniające definicję określoną w dokumentacji  rekrutacyjnej) oraz osoby niepełnosprawne.  

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 81 470 09 00

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Kandydatów do projektu „Związek z biznesem” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się ostateczne listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach III naboru rekrutacji:

Ostateczna zakodowana lista formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Ostateczna zakodowana lista rezerwowa formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Ostateczna zakodowana lista formularzy niezakwalifikowanych do udziału w projekcie „Związek z biznesem” ocena formalna i ponowna ocena formalna

Kandydatów do projektu „Związek  z biznesem”  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się  wstępne listy rankingowe formularzy  rekrutacyjnych złożonych w ramach III naboru rekrutacji:

Wstępna zakodowana lista formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Wstępna zakodowana lista rezerwowa  formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Wstępna zakodowana lista formularzy niezakwalifikowanych do udziału w projekcie -  ocena formalna i ponowna ocena formalna

Listy ostateczne osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie opublikujemy po rozpatrzeniu procedury odwołań od wyników oceny.

 

Uczestników projektu Związek z biznesem informujemy, że w załączeniu znajdują się ostateczne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach II naboru:

Ostateczna zakodowana lista wniosków o udzielenie wsparcia finansowego zakwalifikowanych do objęcia wsparciem

Ostateczna zakodowana lista  wniosków o udzielenie wsparcia finansowego niespełniających kryteriów oceny merytorycznej