"ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ - BARMAN LUBELSZCZYZNY"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu 2009r. i trwa do czerwca 2011r.

Przed zgłoszeniem się do projektu "Zawód z przyszłością - Barman Lubelszczyzny" należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, który dostępny jest z zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA lub w BIURZE PROJEKTU Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Lubelska 2e 24-100 Puławy otwartym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby:

 • dorosłe (pełnoletnie, tzn. osoby, które ukończyły 18 lat)
 • zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło
 • zamieszkałe (zameldowane) lub pracujące na terenie województwa lubelskiego
 • które, z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowy

W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie "Zawód z przyszłością - Barman Lubelszczyzny" należy złożyć komplet następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem, lub kopia innego dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania i datę urodzenia poświadczona za zgodność z oryginałem,
 • aktualne (nie starsze niż miesiąc) zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie osoby zatrudnionej i prowadzącej działalność gospodarczą - jeżeli dotyczy.
 • oświadczenie pracownika Instytucji Pośredniczącej dla POKL - jeżeli dotyczy

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.

Dokumenty można składać osobiście, przesyłać listownie, e-mailowo lub faxem. Kandydaci, którzy przesłali dokumenty faxem lub e-mailowo mają obowiązek dostarczenia oryginały dokumentów do Biura Projektu najpóźniej 4 dni przed terminem rozpoczęcia konkretnego szkolenia

Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami lub komputerowo.

Wszystkie rubryki Formularza Zgłoszeniowego powinny być wypełnione.

Brak jednego z wyżej wymienionych dokumentów, brak poświadczenia "za zgodność z oryginałem" lub podpisu będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.

Przewidujemy możliwość poprawy lub uzupełnienia dokumentacji na wezwanie Fundacji PCP.

Pracownicy zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy mogą stanowić nie więcej niż 20% liczby uczestników danej 15 osobowej grupy szkoleniowej.

Ostatecznego wyboru uczestników każdej grupy szkoleniowej dokonuje Komisja Kwalifikacyjna Projektu. Lista osób zakwalifikowanych, a także lista rezerwowa osób zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, a osoby zakwalifikowane do projektu powiadomione o wynikach telefonicznie lub e - mailem.

Harmonogram każdej grupy szkoleniowej zostanie umieszczony w zakładce Aktualności.

Już 358 osób skorzystało ze szkoleń w ramach projektu "Zawód z przyszłością - Barman Lubelszczyzny", w tym 165 osób zakończyło udział w szkoleniu "I stopień Barman-Blender", 90 osób w szkoleniu "II stopień Barman-Blender" oraz 103 osoby w szkoleniu "Specjalista Barman". (Galeria)

Szkolenia z zakresu sztuki barmańskiej prowadziła firma szkoleniowa Centrum Szkolenia Barmanów Jerzy Czapla.
Szkolenia z zakresu autoprezentacji i podstaw obsługi klienta prowadzili: Pan Andrzej Pawlak, Pani Karolina Malinowska (Smoczyńska), Pani Jowita Władyczuk i Pani Anna Malawska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział oraz zainteresowanie szkoleniami.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

ROK 2009

KAZIMIERZ DOLNY

 • I stopień Barman-Blender gr. 1 - nabór zakończono
 • II stopień Barman-Blender gr. 1 - nabór zakończono
 • Specjalista Barman gr. 1 - nabór zakończono
 • I stopień Barman-Blender gr. 2 - nabór zakończono
 • II stopień Barman-Blender gr. 2 - nabór zakończono
 • I stopień Barman-Blender gr. 3 - nabór zakończono
 • Specjalista Barman gr. 2 - nabór zakończono

ROK 2010

LUBLIN

 • I stopień Barman-Blender gr.4 - nabór zakończono
 • II stopień Barman-Blender gr. 3 - nabór zakończono
 • I stopień Barman-Blender gr. 5 - nabór do 23 lutego 2010r.- nabór zakończono

KAZIMIERZ DOLNY

 • Specjalista Barman gr. 3 - nabór do 19 lutego 2010r. - nabór zakończono
 • Specjalista Barman gr. 4 - nabór do 16 kwietnia 2010r. - nabór zakończono
 • Specjalista Barman gr. 5 - nabór do 1 października 2010r. - nabór zakończono

ZAMOŚĆ

 • I stopień Barman-Blender gr. 6 - nabór 19 maja 2010r. - nabór zakończono
 • II stopień Barman-Blender gr. 4 -nabór do 19 maja 2010r. - nabór zakończono
 • I stopień Barman-Blender gr. 7 - nabór do 25 sierpnia 2010r. - nabór zakończono

CHEŁM

 • I stopień Barman-Blender gr. 8 - nabór do 30 września 2010r. - nabór zakończono
 • II stopień Barman-Blender gr. 5 - nabór do 30 września 2010r. - nabór zakończono

ROK 2011

BIAŁA PODLASKA

 • I stopień Barman-Blender gr. 9 - nabór do 13 stycznia 2011r. - nabór zakończono
 • I stopień Barman-Blender gr. 10 - nabór do 10 marca 2011r. - nabór zakończono

CHEŁM

 • I stopień Barman-Blender gr. 11 - nabór do 12 maja 2011r. - nabór zakończono
 • II stopień Barman-Blender gr. 6 - nabór do 21 kwietnia 2011r. - nabór zakończono