"ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ - BARMAN LUBELSZCZYZNY"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Projekt "Zawód z przyszłością - Barman Lubelszczyzny" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 29.04.2009 r. zawartą pomiędzy Fundacją Puławskie Centrum Przedsiębiorczości a Samorządem Województwa Lubelskiego.

Okres realizacji projektu 01.05.2009 r. - 30.06.2011 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU SZTUKI BARMAŃSKIEJ WRAZ Z TEMATYKĄ AUTOPREZENTACJI I TECHNIK OBSŁUGI KLIENTA

Celem nadrzędnym projektu "Zawód z przyszłością - Barman Lubelszczyzny" jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel główny zostanie zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:

  • zdobycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji w zakresie obsługi barmańskiej poprzez udział w szkoleniach,
  • podniesienie poziomu samooceny uczestników projektu,
  • podniesienie świadomości celowości samokształcenia związanego z rozwojem zawodowym i umiejętnością planowania własnej ścieżki rozwoju.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby:

  • dorosłe (pełnoletnie, tzn. osoby, które ukończyły 18 lat),
  • wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło,
  • zamieszkałe (zameldowane) lub pracujące na Lubelszczyźnie,
  • które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 20 szkoleń dla 300 osób, w tym:

  • 10 grup szkoleniowych dla 150 osób w ramach szkoleń "I stopień Barman-Blender",
  • 5 grup szkoleniowych dla 75 osób w ramach szkoleń "II stopień Barman-Blender",
  • 5 grup szkoleniowych dla 75 osób w ramach szkoleń "Specjalista Barman".

  • Zajęcia będą prowadzone w grupach 15 osobowych.
  • Szkolenia będą odbywały się poza miejscem i godzinami pracy uczestników.
  • Prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.
  • Uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe i promocyjne.
  • W trakcie zajęć zapewnione będą przerwy cateringowe.

Szkolenia będą realizowane w obrębie miast województwa lubelskiego tj. Zamościa, Chełma, Białej Podlaskiej, Lublina. Puław, w hotelach, restauracjach i barach, w środowisku pracy barmanów przez wykwalifikowaną kadrę, w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt.

Uczestnicy otrzymają na zakończenie ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

WSZELKIE INFORMACJE i DOKUMENTACJA DOSTĘPNE
W BIURZE PROJEKTU

"Zawód z przyszłością -Barman Lubelszczyzny"
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00
ul. Lubelska 2e , 24-100 Puławy
tel. (081) 470 09 35, 470 09 12
fax: (081) 470 09 30
www.fpcp.org.pl
e-mail: barman@fpcp.org.pl