Lista wniosków o przyznanie środków finansowych

Osoby uczestniczące w projekcie START Z INICJATYWĄ informujemy, iż na stronie internetowej projektu została udostępniona Lista wniosków Uczestników projektu o przyznanie środków finansowych, które decyzją Komisji Oceny Wniosków z dnia 04.12.2017r. wyłoniono do wsparcia finansowego w ramach projektu START Z INICJATYWĄ, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020.