Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Warunki udzielania bezpłatnych poręczeń na zasadach pomocy de minimis

W związku z udzielaniem bezpłatnych poręczeń kredytowych udzielana jest przedsiębiorcy pomoc publiczna, która wymaga spełnienia przez przedsiębiorstwo dodatkowych warunków:

 • maksymalna wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tyś. euro (100 tyś. euro dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego),
 • poręczenie w formie pomocy de minimis nie może zostać udzielone, jeżeli poręczenie to razem z inną pomocą udzieloną przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy, określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż de minimis,
 • przedsiębiorca nie może działać w sektorze gospodarki wyłączonym z udzielania pomocy de minimis (art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013),.
 • poręczenia na zasadach pomocy de minimis mogą być udzielane pod kredyty/pożyczki tylko na określone cele.

Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis zalicza się:

 • nakłady inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), z wyłączeniem nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwo (beneficjenta pomocy de minimis) nowego produktu lub usługi, zmianą lub rozszerzeniem profilu działalności lub rozszerzeniem rynków zbytu.

Po podpisaniu umowy o udzielenie poręczenia na zasadach pomocy de minimis beneficjent otrzymuje zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis.

zestawienie2

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Projekty Fundusz Poręczeniowy Warunki udzielania bezpłatnych poręczeń na zasadach pomocy de minimis