Projekt "START Z INICJATYWĄ" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 "Rynek pracy", Działanie 9.3. "Rozwój przedsiębiorczości".

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. do 31.07.2019r.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu odbywać się będą w Biurze Projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. Mościckiego 1.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego pozostających bez pracy poprzez bezzwrotne kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze i finansowe prowadzące do założenia i utrzymania 50 działalności gospodarczych. Realizacja celu zwiększy kwalifikacje zawodowe, wiedzę oraz doświadczenie grupy docelowej co zmotywuje i przygotuje do powstania nowych miejsc pracy prowadząc do zmniejszenia bezrobocia w województwie lubelskim.

Projekt jest skierowany do 60 osób, ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

 a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 b) kobiety (co najmniej 30 kobiet),
 c) osoby z niepełnosprawnościami (co najmniej 4 osoby)
 d) osoby długotrwale bezrobotne (co najmniej 6 osób)
 e) osoby o niskich kwalifikacjach (co najmniej 36 osób)

posiadających miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,  które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej / nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  1. wsparcie szkoleniowo – doradcze indywidualne i grupowe dla 60 uczestników projektu umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 50 osób w wysokości do 23 300zł,
  3. wsparcie pomostowe:
  4. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 50 osobom, w kwocie do 500 zł. w formie comiesięcznych transz przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
  5. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu, które zarejestrują działalność gospodarczą obejmujące:
  • Indywidulne doradztwo;
  • Szkolenie grupowe.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w czterech naborach od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

BIURO PROJEKTU

„START Z INICJATYWĄ”:

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

tel.(081) 470 09 00,

fax. (081) 470 09 30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.