DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji 

Formularz rekrutacyjny wersja docx  wersja pdf

Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa i zobowiązanie do przejścia na system ubezpieczenia ZUS wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o byciu nieaktywnym zawodowo wersja docx wersja pdf

Formularz odwołania wersja docx wersja pdf

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wniosek o przyznanie środków finansowychwersja docx wersja pdf

Biznesplan wersja docx

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia wersja docx

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia pomostowego wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o pomocy de minimis wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych

zobowiązań wynikających z umowy na otrzymanie wsparcia finansowego wersja docx wersja pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wersja xlsx wersja pdf

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY FINANSOWEJ

Umowa poręczenia wersja docx

Umowa udzielenia wsparcia finansowego wersja docx

Informacja o formach zabezpieczeń do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego wersja docx

Oświadczenie poręczyciela umowy na otrzymanie wsparcia finasowego wersja docx

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela umowy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wersja docx

Wytyczne dotyczące zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika wersja docx

Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiągalnych dochodach wersja docx

Załącznik nr. 1 Weksel wersja docx

Załącznik nr. 2 Deklaracja wekslowa dla osób w związku małżeńskim wersja docx

Załącznik nr. 3 Deklaracja wekslowa dla osób stanu wolnego wersja docx

Załącznik nr. 4 Wniosek o zwrot/zniszczenie* weksla wraz z deklaracją wekslową wystawionego jako zabezpieczenie umowy na otrzymanie wsparcia

finansowego. wersja docx

 

ARCHIWUM DOKUMENTÓW

Regulamin rekrutacji z dnia 14.07.2017r.