Uczestników projektu START Z INICJATYWĄ informujemy, iż w załączeniu znajduje się wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla IV naboru, które decyzją Komisji Oceny Wniosków otrzymały dofinansowanie, w ramach projektu START Z INICJATYWĄ, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020.