Formularz zapytań do Punktu Konsultacyjnego

Informujemy, że usługi informacyjne Punktu Konsultacyjnego KSU są:

W związku z przystąpieniem do Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Odpowiadając na tego maila oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:

  1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4;
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops.”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops.”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
  5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych odpowiadając na tego maila przyjmuję do wiadomości, że:

  1. administratorem zebranych danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 w zakresie udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia;
  2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia, w tym monitoringu, kontroli i ewaluacji przez PARP;
  3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
  4. osoba, której dane będą przetwarzane w ramach projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.