Ostateczne listy rankingowe Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w IV naborze rekrutacji

Kandydatów do projektu „Związek  z biznesem”  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się  ostateczne  listy rankingowe formularzy  rekrutacyjnych złożonych w ramach IV naboru rekrutacji:

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Ostateczna lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Ostateczna lista Formularzy nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie- ocena formalna

Ostateczna lista Formularzy odrzuconych na etapie procedury odwoławczej

Uwaga Osoby zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym!!!

Jeżeli  zmianie uległ Państwa status na rynku pracy lub zaszły inne okoliczności mające wpływ na Państwa udział w projekcie prosimy o poinformowanie o tych sytuacjach personel projektu.