Wstępne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach III naboru

Uczestników projektu „Związek z biznesem” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się wstępne listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych w ramach III naboru:

Wstępna podstawowa zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Wstępna rezerwowa zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem.

Wstępna zakodowana lista wniosków o udzielenia wsparcia finansowego nie spełniających kryteriów oceny merytorycznej.

Zakodowana lista wniosków osób, które złożyły rezygnację na etapie oceny merytorycznej.