Wstępne listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IV naboru rekrutacji

Kandydatów do projektu „Związek  z biznesem”  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 informujemy, że w załączeniu znajdują się  wstępne listy rankingowe formularzy  rekrutacyjnych złożonych w ramach IV naboru rekrutacji:

Wstępna zakodowana lista formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Wstępna zakodowana lista rezerwowa  formularzy zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym

Wstępna zakodowana lista formularzy niezakwalifikowanych do udziału w projekcie -  ocena formalna.

Zakodowana lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie po II etapie rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym.

Zakodowana lista osób, które zrezygnowały z działu w projekcie na etapie rekrutacji.

Listy ostateczne osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie opublikujemy po rozpatrzeniu procedury odwołań od wyników oceny.